GRONINGER WONINGCORPORATIES STUREN BRIEF AAN FORMATEUR

1Mattias Gijsbertsen Foto Gemeente GroningenGRONINGEN – IN EEN BRIEF AAN FORMATEUR MATTIAS GIJSBERTSEN VRAGEN DE GRONINGER WONINGCORPORATIES DE HUISMEESTERS, LEFIER, PATRIMONIUM, WIERDEN EN BORGEN, WOONBORG EN NIJESTEE STEUN VAN HET NIEUWE COLLEGE VOOR HET WONINGBELEID IN DE NIEUWE GEMEENTE GRONINGEN. ZE WILLEN MEER KUNNEN BOUWEN OM DE WACHTTIJD VOOR EEN SOCIALE HUURWONING IN TE KORTEN, DE STIJGENDE WOONLASTEN VOOR HUURDERS BEPERKEN, ONDERSTEUNING OM WONINGEN TE VERDUURZAMEN EN DE LEEFBAARHEID IN WIJKEN VERGROTEN. DE CORPORATIES ZORGEN AL 100 JAAR VOOR VOLKSHUISVESTING IN DE STAD. GEZAMENLIJK VERHUREN ZE 40.000 WONINGEN.

Gemengde wijken: Sociale huur zou tenminste dertig procent van het woonprogramma van de gemeente uit moeten maken, vinden de corporaties, maar er zouden ook voldoende woningen in de middenhuur (€ 710 – € 950) beschikbaar moeten zijn. De corporaties pleiten daarbij voor een versterking van een ongedeelde stad met gemengde wijken die bestaan uit een mix van sociale huur-, vrije sector- en koopwoningen.

VOLDOENDE BETAALBARE WONINGEN: Jaarlijks investeren de corporaties honderden miljoenen in verbetering en vervanging van woningen en het vernieuwen van wijken. De bouw van nieuwe woningen wordt sterk belemmerd door het gebrek aan geschikte locaties. De gemeente kan volgens hen hierbij helpen door goede en betaalbare bouwlocaties beschikbaar te stellen en te zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe woningen versneld wordt.

Leefbaarheid in de wijken: De corporaties hebben een belangrijke rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare groepen mensen te huisvesten. Ze zien een toename in de problemen met schulden, zelfredzaamheid, verslaving of agressief gedrag, waardoor de leefbaarheid in sommige buurten achteruitgaat. Naast de huidige samenwerking met de gemeente in wijkvernieuwing, pleiten ze voor meer voorlichtings- en begeleidingscampagnes om kansarme mensen te helpen.

Verduurzaming: De gemeente Groningen heeft de ambitie in 2035 CO2-neutraal te zijn. De corporaties vragen het nieuwe college helder aan te geven welke acties genomen worden om dit doel te realiseren. Ook willen ze graag duidelijkheid over de collectieve vormen van warmte- en energieopwekking en bijbehorende infrastructuren per wijk. Ze zien daarnaast graag dat woningeigenaren betrokken worden bij de energietransitie en dat er oog is voor de energielasten van huurders.

Samen aankloppen bij het Rijk: Door de stijgende bouwkosten, de verhuurdersheffing en de woningwet, wordt de ruimte en armslag van corporaties steeds minder om te kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming en tegelijkertijd de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden. De corporaties zien dat zij worden belemmerd door Rijksregels die te weinig ruimte laten voor lokaal maatwerk. Ze willen samen met de gemeente en huurdersorganisaties optrekken naar het Rijk om te zorgen dat geld op een goede manier in Groningen geïnvesteerd wordt en niet in de schatkist van Den Haag verdwijnt.  De brief is te lezen op www.nijestee.nl/brief-formateur 

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl