Locatieonderzoek (Roeibaan)Watersportbaan

1RoeibaanGeachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en de stand van zaken van het locatieonderzoek naar een geschikte plek voor een roeibaan. Groningen kende vijfentwintig jaar lang een officiële roeibaan, met behulp van de investering van de toenmalige PTT. Na demping van de roeibaan in Harkstede, zijn we, in overleg gegaan met de roeiverenigingen in de stad, om de haalbaarheid en een nieuwe locatie voor een roeibaan te onderzoeken. In juni 2014 heeft de gemeente de roeiverenigingen middels een brief (kenmerk 4489479) laten weten dat het mogelijk is om op het Woldmeer een recreatieve roeivoorziening te realiseren en dat de aanleg hiervan in goed overleg met de Groninger roeiverenigingen zal plaatsvinden.
De roeiverenigingen willen geen recreatieve voorziening, maar een volwaardige roeibaan. Ten behoeve van een zo breed mogelijk draagvlak en gebruik wordt er gezocht naar samenwerking met andere sporten zoals bijvoorbeeld triatlon, scouting en zwemmen. Vandaar dat we nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een watersportbaan i.p.v een

roeibaan, waarbij we meerdere partners en gebruikers zoeken. Zo zijn we ook in gesprek met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We hebben in 2015 een eerste locatie-onderzoek gedaan. In samenspraak met de roeiverenigingen zijn uit die eerste verkenning drie potentiële locaties gefilterd: Harkstede, het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer. Deze locaties zijn nader onderzocht op het gebied van: historie en erfgoed, ecologie en natuur, functionaliteit, extra mogelijkheden en eigenaarschap van de grond. Door deze analyse bleek dat de locaties Harkstede en het Paterswoldsemeer afvielen. Bij het Noord-Willemskanaal zijn er twee opties. Samen met de roeiverenigingen zijn we gekomen tot randvoorwaarden voor een watersportbaan. Minimale afmetingen en voorwaarden voor een watersportbaan zijn: 2,5 m diep in verband met golfslag en stromingen, 2200 m lang, 100 m breed en er moet een pad naast de baan aanwezig zijn voor het coachen van de roeiers. De onderlinge relatie met de roeiverenigingen is tijdens dit project verbeterd en er is bij die partijen grote bereidheid tot samenwerken. De aankomende periode gebruiken we om het onderzoek af te ronden. Hiervoor werken we de twee opties bij het Noord-Willemskanaal verder uit. En voeren we overleg met betrokken overheden, sportverenigingen en natuurorganisaties. We hebben op dit moment geen middelen gereserveerd voor een watersportbaan. We gaan het onderzoek gebruiken om daarna samen met de roeiverenigingen op zoek naar eventuele financiering en of financierders. Op basis daarvan bepalen we samen met de roeiverenigingen de haalbaarheid. We verwachten in april een besluit te nemen over een mogelijke locatie en vervolgstappen en zullen uw raad daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester, de secretaris, Peter den Oudsten en Peter Teesink

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl